דף הבית / תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש

Leap

 1. מבוא
  • תנאי שימוש אלה יחלו על היחסים שבין "פיזיקל טכנולוגיות בע"מ" ח.פ. 513023671 מרחוב הברזל 30, תל אביב (״החברה״), אשר היא בעלת כל הזכויות בתוכנת Leap (״תוכנה") לרבות זכויות יוצרים, זכות שיווק והפצה וכל זכות קניינית אחרת, לבין משתמש ו/או הלקוח ("הלקוח" ו/או  "המורשה" ו/או ״המשתמש״) אשר מעוניין לקבל זכויות שימוש בתוכנה לצרכיו בלבד;
  • התוכנה מהווה, בין היתר, מערכת ניהול למגוון עסקי הכושר הספורט מערכת ניהול למאמני כושר אישיים, בעלי סטודיו פילאטיס, יוגה, ריקוד, קבוצות ריצה, רכיבה, אומנויות לחימה, חוגים ועוד (״השירות״).
  • מסמך זה כולל את תנאי השימוש הכלליים לשירות, ויש לקרוא אותו יחד עם מדיניות הפרטיות [leap.co.il/privacy] המפורסמת באתר ויחד עם כל מסמך התקשרות אחר שנערך או שייערך בין המשתמש לבין החברה, וכל אלו, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש.
  • לשון תנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר לצורך הנוכחות בלבד אולם מתייחסת באופן זהה ושווה לשני המינים גם יחד.
  • כל שימוש באפליקציה ייחשב כהסכמה מצידך לכל הוראות תנאי שימוש אלו וקבלת קוד משתמש מהווה הסכמה שלך לתנאי שימוש אלו.
  • תאריך העדכון האחרון לתנאי שימוש אלו מופיע בתחתית תנאי השימוש.
 2. זכויות ובעלות
  • החברה מספקת זכות לשימוש בתוכנה ואינה מוכרת את התוכנה, והחברה שומרת לה את כל הזכויות אשר לא ניתנות ללקוח באופן מפורש.
  • התוכנה מוגנת על ידי חוקי זכויות יוצרים, סודות מסחריים וחוקים אחרים הנוגעים לקניין רוחני.
  • החברה והמורשים להעניק רישיונות ושירותים מטעמה הינם הבעלים של השם המסחרי, זכויות היוצרים ושאר זכויות קניין רוחני בתוכנה ובכל עותק של התוכנה ו/או בכל גרסה של השירותים.
  • הסכם זה אינו מעניק ללקוח כל זכות לעשות שימוש בסימני המסחר של החברה.
  • התוכנה, לרבות כל פיתוח של התוכנה או יישום שנעשו או נוספו לתוכנה בהתאם לדרישת ואיפיון הלקוח, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלות החברה בכל מקרה, גם לאחר התקנתם אצל הלקוח.
  • זכויות הלקוח בתוכנה הם לשימוש בלבד בתקופת השירות על פי תנאי הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור הבעלות במידע שיוזן על-ידי הלקוח באמצעות התוכנה במשך תקופת זכות שימוש הינה של הלקוח.
 3. הענקת שימוש והגבלת שימוש בתוכנה
  • החברה מעניקה בזאת ללקוח זכות שימוש בתוכנה בכפוף לתנאי הסכם זה כל עוד התשלומים החודשיים מתקיימים ("תקופת זכות השימוש"). בתום תקופת זכות השימוש לא תהיה ללקוח זכות כלשהי בתוכנה.
  • הזכות לשימוש הניתן הינו אישי, מוגבל, בלתי עביר ולא בלעדי ואשר ניתן לביטול. בהתאם להסכם זה, ובמסגרת השימוש אשר ניתן ללקוח, הלקוח אינו יכול לבצע ו/או להרשות לאחר לבצע את המפורט להלן:
   • לתת לצדדים שלישיים ליהנות משימוש בתוכנה ו/או בשירותים, ובין היתר, להשכיר או לתת זכות שימוש-משנה, להעביר זכויות, להשאיל, לשווק, להעלות את התוכנה לרשת האינטרנט, למכור לצד שלישי או להפיץ את התוכנה או חומרים ו/או שירותים הקשורים לה או חלקים מהם בכל דרך שהיא;
   • להעתיק או לשכפל את התוכנה בשלמותה או בחלקה, אלא למטרת יצירת עותק גיבוי המשמש להתקנת התוכנה מחדש אצל הלקוח בלבד;
   • להשתמש במידע הנמצא בתוכנה המהווה סוד מסחרי, לפתח תוכנה אחרת אשר תתממשק עם התוכנה;
   • לשנות, לתרגם או ליצור יצירות נגזרות של התוכנה או חלקים מי מהן;
   • לעקוף חסמים טכניים בתוכנה, להשתמש בכלי המאפשר שימוש במאפיינים ו/או פונקציות אשר אחרת אינם ניתנים להפעלה בתוכנה, לבצע הנדסה לאחור של התוכנה;
   • להסיר, לשנות או להסתיר התראות או הודעות לגבי שמירת זכויות לסודיות ו/או זכויות קניין של החברה או של המורשים להעניק רישיונות מטעמה, ובכלל זה התראות לגבי זכויות יוצרים, הקיימות בתוכנה או באיזה מן העותקים של התוכנה;
   • לבצע או לנסות לבצע כל פעולה אשר תפריע לפעולה תקינה של התוכנה ו/או השירותים המסופקים, תמנע גישה לשימוש בתוכנה או בשירותים על ידי לקוחות אחרים וכלל לקוחות החברה;
   • לגרום לעומס יתר על תשתית החברה באופן שאינו סביר או שהינו ביחס שאינו פרופורציונאלי בגודלו;
   • להשתמש בתוכנה באופן שונה מן המותר תחת סעיף זה.
  • המחיר כולל שימוש בהתאם לחבילה שנבחרה על ידי הלקוח, וזאת בהתאם לכמות המתאמנים באימון, ובהתאם למחירון המופיע באתר החברה או אחרת ככל שנאמר על ידי נציג מכירות של החברה.
  • השימוש בתוכנה הינו למספר משתמשים אשר עבורם שולם תשלום חודשי המחיר למשתמש הינו על פי תנאי החבילה. הוספת משתמשים נוספים כרוכה בתשלום חודשי. על פי תנאי החבילה. החברה רשאית לשנות את גובה התשלום בכפוף להודעה מוקדמת של 30 ימים.
  • בתקופת הניסיון שהינה 14 יום השימוש הינו ללא עלות. השימוש הינו עבור משתמש אחד בלבד.
  • במקרה בו הורדת האפליקציה מתבצעת מחנות מקוונת של אפליקציות צד שלישי ("המפיץ"), השימוש באפליקציה יהיה כפוף גם לתנאי השימוש של המפיץ. הנך מצהיר שאינך מנוע על ידי תנאי השימוש של המפיץ ו/או על ידי הדין לשימוש בשירות.
 4. תמורה ותשלומים
  • בתמורה להרשאת השימוש בתוכנה כאמור לעיל, ישלם הלקוח לחברה סכום קבוע חודשי, על פי תנאי החבילה, עבור כל משתמש בתוספת מע"מ, וזאת החל מ-14 יום לאחר הרישום חינם לתוכנה או מיום בחירת חבילה בתשלום.
  • במסגרת הרכישה הלקוח מתחייב לשלם בעבור דמי השימוש ותמיכה בתוכנה.
  • החברה רשאית להצמיד כל סכום הקבוע בהסכם זה לרבות תשלומים, למדד המחירים לצרכן לפי הוראות הדין, והיא תמסור על כך הודעה 7 ימים מראש לפחות.
  • תשלום שהלקוח לא ישלם במועד שנקבע לפירעונו לפי ההסכם עימו, ישא ריבית פיגורים בשיעור הגבוה הנהוג בבנק לגבי חריגה מחשבונות חח"ד וכן הפרשי הצמדה והוצאות גבייה עפ"י מדיניות החברה.
  • הלקוח מתחייב כי לאחר שלא הועבר תשלום לחברה, תהא רשאית החברה לסגור את חשבון הלקוח משימוש בתוכנה, וללקוח לא תהא כל דרישה ו/או טענה בגין כך.
  • זכות שימוש השימוש בתוכנה ללקוח הנו בתוקף כל עוד הלקוח משלם את דמי השימוש בגין התוכנה. בכל מקרה בו הלקוח יפסיק לשלם לחברה את שהתחייב, מחויב הלקוח להפסיק את השימוש בתוכנה. במקרה זה, החברה רשאית לעצור את אפשרות השימוש בתוכנה, וללקוח לא תהיה כל טענה בעניין.
 5. ביטול עסקה
  • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981
 1. תמיכה טכנית
  • החברה מצהירה בזאת כי היא מספקת שירותי תמיכה טכנית בקשר עם תקלות תוכנה. החברה תעשה את מירב המאמצים הסבירים לפתור תקלות בקבלת פניה לשירותי תמיכה טכנית, אולם אין באמור לעיל משום מצג או התחייבות לפרק הזמן שבו תקלה כאמור תיפתר, ו/או אם פתרון לתקלה כאמור יימצא על ידי החברה ו/או צד שלישי. החברה אינה מתחייבת לרמת שירות ו/או תיקון תקלות ו/או תמיכה טכנית מעבר לאמור בסעיף זה.
  • משך כל תקופת הזכות שימוש ובכפוף לעמידת הלקוח בתשלומים כפי שהתחייב, תעמוד לרשות לקוח תמיכה טכנית בימים א' עד- ה' בשעות 09:00 עד 19:00, בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.
  • שירותי התמיכה והסיוע לתוכנה יינתנו טלפונית בלבד וכן ייעשו באמצעות שליטה מרחוק.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה להימנע ממתן שירותי תמיכה ללא הודעה מראש, ובמקרה של אי סילוק חוב כספי כלשהו של הלקוח כלפיה.
 2. עדכוני תוכנה
  • החברה מתחייבת להמשיך ולפתח את התוכנה ולשאוף למקסם את איכות התוכנה, מגוון המודולים שבה ונוחות השימוש אשר היא מאפשרת ללקוחותיה, אך אין החברה אחראית לכך שהפונקציות הכוללות בתוכנה אומנם מתאימות לצרכיו העסקיים או לצורך עסק ספציפי של הלקוח.
  • החברה רשאית, מעת לעת לעדכן, לשדרג, לשפר, לאבטח, את התוכנה, הגרסאות, קבצי תחזוקת תוכנה, והשירותים, וכל אפליקציה או קובץ אחר בקשר עם התוכנה והשירותים וזאת בין אם התוכנה מותקנת על מחשב המשתמש לרבות באמצעות חיבור מרחוק ו/או באופן אוטומטי ואלקטרוני, כאשר המורשה מתחבר דרך רשת האינטרנט בכדי לעשות שימוש בתוכנה ("עדכוני תוכנה").
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות ואת שיקול הדעת הבלעדי לבצע עדכוני תוכנה, ובכלל זה לשנות או להגביל את תכיפות או תדירות של המורשה בתוכנה בזמן נתון, בכפוף למתן התראה סבירה מצד החברה.
  • החברה רשאית לבצע עדכוני תוכנה כך שיחולו באופן מיידי על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לשמר את אבטחת המידע במערכת או אבטחת מידע הדרוש לגישה של הלקוח.
  • החברה רשאית לבקש מן הלקוח לבצע עדכוני תוכנה על ידי טעינה ו/או הורדה של עדכוני התוכנה ו/או קובץ בקשר עם התוכנה על ידי התקנת חומרה ו/או תוכנה, לרבות באמצעות הורדה וטעינה של עדכוני תוכנה דרך רשת האינטרנט ("עדכוני תוכנה עצמאיים") האחריות לבירור וביצוע עדכוני התוכנה העצמאיים חלה על הלקוח בלבד.
  • האחריות על הצלחת ואיכות עדכוני התוכנה ו/או עדכוני תוכנה עצמאיים תהיה על הלקוח, ומבלי שללקוח תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או הספקים של החברה בגין כל נזק, קלקול, תקלה, בעיות תקשורת, או כשל אשר ייגרמו לתוכנה, למחשב, התקן נייד, ולכל קובץ ו/או יישום ו/או תוכנה בקשר עם המחשב. באחריות הלקוח לוודא כי בטרם השימוש בתוכנה הוא עומד בדרישות החומרה והתוכנה, לצורך ביצוע עדכוני התוכנה ו/או עדכוני התוכנה העצמאיים.
  • במקרה והלקוח לא יאפשר ו/או לא יבצע את עדכוני התוכנה ו/או עדכוני התוכנה העצמאיים, ייתכן והשימוש בתוכנה לא יתאפשר, וזאת מבלי שללקוח תהיה כל טענה, תביעה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום את הלקוח ו/או מי מטעמו מלעשות כל שימוש ו/או להפיק כל הנאה מהתוכנה.
  • מובהר בזאת כי ההוראות והתנאים בהסכם יחולו גם על עדכוני התוכנה וגם על עדכוני התוכנה העצמאיים, ככל שיהיו.
 3. אחריות החברה והגבלותיה
  • אחריות החברה מוגבלת לאמור במפורש בהסכם זה בלבד. מעבר לאמור החברה לא תשא בשום אחריות אחרת במפורש או במשתמע, בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, השחתה, כשל אבטחה או גניבה של מידע עסקי ו/או מידע פיננסי, קיומם של וירוסים, תוכנות ריגול, אבדן הכנסה, קנסות, הפסדים, הוצאות, אבדן הזדמנויות עסקיות של הלקוח ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהוא הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בהסתמכות על התוכנה, בשימוש בתוכנה ו/או בביצועיה ו/או עדכונים לתוכנה, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בתוכנה או בכל דרך אחרת הנובעת מן השימוש בתוכנה ("הנזקים"), אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של נזק כאמור.
  • החברה לא תשא באחריות בגין אבדן כספים ו/או נזקים אחרים ללקוח ו/או אחר מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו אשר ייגרמו כתוצאה מהסתמכות וקבלת שירותים של הלקוח או מי מטעמו על צד שלישי ו/או יישומים ו/או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות התוכנה.
  • בכל מקרה, כל טענה, תביעה ו/או דרישה לרבות תביעת נזיקין של הלקוח כלפי החברה, תהיה מוגבלת לערך אשר אינו עולה בכללותו ובמהותו מסכום הכולל אשר הלקוח שילם לחברה בפועל עבור השימוש בתוכנה במסגרת השימוש במשך שלושה חודשי שירות.
  • על אף האמור בסעיף 53 לחוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973, הלקוח מוותר בזאת על כל זכות קיזוז העומדת לו כלפי החברה ו/או מכל תשלום אחר עפ"י חוזה זה, בגין תביעה כלשהי ו/או חיוב כספי כלשהו נגד החברה או מי מטעמה, בין קצובה ובין בלתי קצובה.
  • בכל מקרה תהיה החברה רשאית לסלק מעצמה כל אחריות על כל אי התאמה או נזק אפשרי הנטען על-ידי המשתמש אם וכאשר תחזיר החברה את תשלומיו של המשתמש כאמור בסעיף 8.3 לעיל.
  • החברה מצהירה בזאת כי לא תוכל לספק את התוכנה ו/או השירותים ללא הגבלות האחריות האמורות בסעיף זה לעיל. לפיכך, הגבלות האחריות על החברה האמורות בסעיף זה לעיל הינן תנאי יסודי לקיום ההסכם.
  • יובהר כי מבלי לגרוע מהאמור בזכות שימוש שימוש זה, החברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג, לגבי כל תוכן ו/או מסמך ו/או תמונה ו/או אמירה או כל תוספת אחרת אשר הלקוח הוסיף לתוכנה וכל אחריות לכך תהיה ללקוח עצמו.
 4. פיצויים ושיפוי
  • בכל מקרה של הפרת הוראות הסכם ו/או הוראות כל דין על ידי הלקוח ו/או אחר מטעמו בקשר עם התוכנה ו/או השירותים ו/או הוראות ההסכם, ישא הלקוח באחריות לכך, ויפצה ו/או ישפה את החברה בגין האמור, לרבות תשלום הוצאות משפטיות לחברה ושכר טרחת עורך דינה על פי דרישתה הראשונה וללא הוכחת נזק.
  • הלקוח מסכים בזאת לפצות ו/או לשפות את החברה לרבות הוצאותיה המשפטיות ושכר טרחת עורך דינה, בכל מקרה של טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם ההסכם, השירותים, אשר נובעות כתוצאה מהפרת הוראות ההסכם, הוראות כל דין, הפרת זכויות של צד שלישי על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו.
  • הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהפרת התחייבויותיו ו/או הצהרותיו על-פי ההסכם לרבות הפרת זכויות יוצרים בתוכנה עשויה להסב לחברה נזקים מהותיים וכי כל מקרה של הפרה כאמור הנו נשוא לתביעה אזרחית הגוררת פיצויים כספיים וצווי מניעה וכן מהווה עבירה פלילית.
 5. שירותי צדדים שלישיים
  • התוכנה עשויה להכיל קישורים או לאפשר גישה לאתרי אינטרנט וליישומים שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיות המורשה בלבד.
  • אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט או יישומים אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם ו/או לשירותים הניתנים בהם. אין במתן הגישה לאתרים וליישומים אלו באמצעות התוכנה משום אישור לחומר המופיע בהם, ו/או להקנות זכות שימוש כלשהי במידע ובתכנים המצויים בהם ו/או כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתרים או יישומים אלו הינו באחריות המשתמש בהם בלבד.
 6. שונות
  • הדין החל על הסכם זה הם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור להסכם זה, תהא לביהמ"ש המוסמך במחוז תל אביב – יפו בלבד.
  • החברה רשאית להמחות את זכויותיה מכח הסכם זה ו/או לפעול באמצעות צד שלישי כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שזכויותיו המהותיות של הלקוח על פי ההסכם לא תיפגענה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק הוראות ותנאים בהסכם בכל עת. שינויים בהסכם ייעשו לאחר שניתנה עליהם הודעה מוקדמת בכל דרך סבירה שהחברה תראה לנכון, לרבות שימוש באתר האינטרנט של החברה. כל שימוש של הלקוח ו/או מי מטעמו לאחר שבוצעו שינויים בהסכם, כמוהו כהסכמה של הלקוח לקבלת השינויים בהסכם.
  • בתום תקופת הזכות שימוש רשאי הלקוח להודיע על סיום ההתקשרות והפסקת השימוש בתוכנה. במקרה זה, תתאפשר העברה של החברה ללקוח, במידת האפשר לנתונים שנדרשו על ידי הלקוח ונאגרו התוכנה.
  • החברה לרבות עובדיה, מתחייבים לשמור על סודיות מוחלטת בקשר לכל נתונים של הלקוח אשר ייחשפו בעטיו של מתן השירות והתמיכה לתכנה. הלקוח ו/או מי מטעמו, לא יעביר ולא ימסור לאחרים ולא יעשה כל שימוש בכל מידע שהגיע לידי צד להסכם עקב, תוך כדי ו/או אגב ביצוע חיוביו על פי הסכם זה ו/או בקשר להסכם, וכל ידע, מסמך ונתונים מכל סוג ומין שהם שיגיעו לידי הצד האמור או לידי מי מהמועסקים על ידו ו/או מטעמו, אודות הצד השני להסכם, לרבות פעילותו, עסקיו, לקוחותיו, עובדיו, וסודות מסחריים שלו, בין אם מידע כאמור הגיע לידיו (במישרין ו/או בעקיפין) בקשר עם ביצוע של הסכם זה, ובין אם אחרת.
  • התנאים בהסכם ממצים את כל המוסכם בין הלקוח לבין החברה בקשר עם אספקת התוכנה לרבות הגבלת האחריות של החברה והספקים, התרופות והסעדים להם זכאים הצדדים בגין הפרת ההוראות והתנאים בהסכם בקשר עם התוכנה והשירותים וכל הצעה או הסכמה קודמים בנדון בין בעל פה ובין בכתב בטלים ומבוטלים.
  • מלבד החברה, אין לשום צד שלישי כלשהו זכות לשנות, להוסיף, להגביל תניה או הוראה מתניות וההוראות שבהסכם הנוגעים לחברה ו/או ספקיה. במקרה של שינוי בהסכם בדרך האמורה לעיל השינוי יהיה חסר תוקף ובטל, ואין בו כדי לחייב את החברה ו/או הספקים. כל שינוי בתנאי ההסכם או ויתור של זכות מזכויות החברה על פי ההסכם יעשו אך ורק בכתב ובחתימת מורשה חתימה מטעם החברה לביצוע השינוי ו/או הוויתור כאמור, ובלבד שהשינוי ו/או הוויתורים האמורים אינם סותרים תנאי ו/או הוראה מהתנאים וההוראות שבהסכם. במקרה של סתירה בין הוראה מקורית בהסכם לבין הוראה ו/או שינוי ו/או ויתור על זכות של החברה מכח ההסכם, ההוראה המקורית בהסכם גוברת על ההוראה המאוחרת.
  • בכל מקרה שבו הוראה מהוראות ההסכם אינה עומדת בהוראות הדין החל, ההוראה האמורה תפורש באופן כזה שהיא תתואם להוראות הדין החל וההוראה האמורה תמשיך להיות בתוקף.
  • כתובות הצדדים בכל הנוגע להסכם זה הן כאמור במבוא להסכם או כל מען אחר עליו תבוא הודעה מתאימה בכתב.

 

תאריך עדכון אחרון: [14/02/2024]

דילוג לתוכן